Що потрібно знати неприбутковим організаціям

Що потрібно знати неприбутковим організаціям

I. Які зміни потрібно провести неприбутковим організаціям, щоб відповідати нормам Податкового кодексу України (ПК України) ?
II. Яким ще нормативно правовим актом потрібно керуватися при зміні установчого документа організації (юр. особи) яка планує стати неприбутковою, та що треба зазначити крім пунктів ПК України (приклад громадська організація) ?
III. Як провести процедуру реєстрації (внесення змін) до установчого документа та які документи потрібні для цього (приклад громадська організація)?
IV. Які організації (юр. особи) можуть бути неприбутковими?

Які зміни потрібно провести щоб бути неприбутковою організацією ?
Як нам відомо з 1 січня 2015 року вступили в дію зміни в Податковому кодексі України, а саме до статті 133 ПК України, згідно якої неприбуткова організація одночасно повинна відповідати таки вимогам:
1. Утворена та зареєстровано в порядку, визначеному законом;
2. Установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників, учасників, членів, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
3. Установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі її припинення;
Також,організація, юридична особа, яка має намір стати (бути) неприбутковою повинна всі свої доходи (прибутки) використовувати тільки для реалізації мети, цілей, завдань та напрямів її діяльності.
Отже, усі вищезазначені пункти треба зазначити в своєму установчому документі.

Яким ще нормативно правовим актом потрібно керуватися при зміні установчого документа організації (юр. особи) яка планує стати неприбутковою, та що треба зазначити крім пунктів ПК України ?
Кожна організація, юридична особа має свою організаційно правову форму (далі -ОПФ).
Що ж таке ОПФ? Згідно з наказом Державного комітету статистики України, класифікації організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004:«ОПФ - це форма здійснювання господарської (зокрема підприємницької) діяльності з відповідною правовою основою, яка визначає характер відносин між засновниками (учасниками), режим майнової відповідальності по зобов'язаннях підприємства (організації), порядок створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних прибутків, можливі джерела фінансування діяльності тощо».
В залежності від ОПФ кожна юридична особа має свій спеціальний нормативно правовий акт (закон), яким регулюється її діяльність, звісно є випадки коли не має такого акту, то тоді треба керуватися загальними нормативно правовими актами (приклад – Цивільний кодекс України), але це інша історія, яку ми не будемо розглядати.
Найчастіше зустрічаються громадські організації (громадські об’єднання), які мають намір стати (бути) неприбутковою, тож розглянемо її, як одну з найпопулярніших серед неприбуткових організацій. Кожній громадській організації, щоб стати неприбутковою потрібно, крім зазначених пунктів ПК України, передбачити низку пунктів зі спеціального нормативно правового акту. Діяльність громадських організацій регулюється Законом України «Про громадські об’єднання». Згідно з ст. 11 вищезазначеного закону установчий документ громадської організації повинен містити :
1) найменування громадського об'єднання та за наявності - скорочене найменування;
2) мету (цілі) та напрями його діяльності;
3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів (учасників);
4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі – керівні органи) громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни (для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи);
5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;
6) порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами (учасниками);
7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг;
8) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання;
9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання (у разі їх створення громадським об'єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);
10) порядок внесення змін до статуту;
11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.
Підкреслені пункти 5-8 не обов’язкові для неприбуткових організацій, за бажанням власника їх можна передбачати, або не зазначати в своєму установчому документі, це не є помилкою.

Процедура реєстрації (внесення змін) та відповідні документи.
Якщо Ваш установчий документ відповідає вищезазначеним пунктам, а саме ПК України та спеціальному нормативно правому акту, то для процедури реєстрації Вам знадобиться низка документів. Будь-яка процедура реєстрації регулюється Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». Як і в другому розділі нашої статті, розглянемо процес реєстрації (внесення змін до установчого документа) на прикладі громадської організації (так як для кожної організації, юридичної особи, процес реєстрації є різним - він залежить від ОПФ).
При внесенні змін до установчого документа, громадській організації треба підготувати та подати такий пакет документів:
1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни;
3) реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи;
4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру;
5) відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);
6) документ про сплату адміністративного збору;
7) установчий документ юридичної особи в новій редакції;
8) заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Реєстрація громадської організації (неприбуткової) здійснюється відділом держаної реєстрації управління юстиції. З моменту подачі документів до відповідного реєстраційного органу, він на протязі трьох днів, виносить рішення про реєстрацію установчого документу, але на цьому реєстрація не закінчується, так як ще треба зареєструватися в ДФС як неприбуткова організація. Тут є два виходи: перший, це податки заяву (пункт 8 див. вище) разом з усіма документами до реєстраційного органу; другий - це подання заяви до ДФС вже після реєстрації установчого документ в відповідному реєстраційному органі. Виходячи з практики, краще подавати з усіма документами до реєстраційного органу (так як за цим процесом не треба чекати поки пройде процес реєстрації установчого документа, їхати до податкової, стояти в черзі, витрачати всій час), він в свою чергу передає (надсилає) сканкопію заяви до відповідної ДФС. ДФС у десятиденний строк виносить рішення про включення до реєстру неприбуткових організацій, та видає відповідний документ як підтвердження цього.

Які організації можуть бути неприбутковими?
Згідно з пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 вказано, що
«Ознака неприбутковості організації присвоюється за окремими групами підприємств, установ та організацій відповідно до підпункту 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Кодексу за такою структурою:
(0031) - бюджетні установи;
(0032) - громадські об’єднання;
(0033) - політичні партії;
(0034) - творчі спілки;
(0035) - релігійні організації;
(0036) - благодійні організації;
(0037) - пенсійні фонди;
(0038) - спілки;
(0039) - асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;
(0040) - житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відповідно до закону прийнято в експлуатацію закінчений будівництвом житловий будинок і такий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом);
(0041) - дачні (дачно-будівельні) кооперативи;
(0042) - садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
(0043) - об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
(0044) - професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок;
(0045) - організації роботодавців та їх об’єднання;
(0046) - сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи;
(0047) - кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
(0048) - інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації».

Голубенко Сергій, ТОВ «ЮК «Аргумент-Консалтинг»
04655, м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 1-5, оф. 512
Тел.: 461-90-72, 050-351-68-76